1. Naturalesa del contracte

A través d’aquest portal web, el client/a (entenent-se com tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferits per Natura i Cultura Serveis Ambientals SL (d’ara endavant, “L’Orquídia de Darwin”). En aquells productes per als quals L’Orquídia de Darwin no dispose d’existències en aqueix moment, la seua intervenció es limitarà a gestionar la sol·licitud del client davant l’autor o autora i, en cas de confirmar-se per la seua banda l’existència del producte sol·licitat pel client, est podrà iniciar el tràmit per a l’adquisició d’aquest producte a través d’aquest portal web sobre la base dels termes i condicions establits.

 1. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se en la web com a client per a:

 

 • canviar la clau d’accés al compte.
 • consultar l’estat de les comandes pendents.
 • consultar o modificar les teues dades personals.

No és necessari registrar-se com a client per a comprar.

Per a registrar-se com a client Vè. haurà d’emplenar el formulari de registre, en l’apartat “El meu compte” (s’accedeix en la part superior dreta, en el menú principal), o bé en qualsevol moment en què se li sol·licite la identificació d’accés (pàgina de ‘login’).

La seua adreça email i una contrasenya són les dades que li identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccione l’opció corresponent i li l’enviarem a la seua bústia de correu.

Pot modificar les seues dades personals (canvi de domicili, d’email,…) o canviar la seua contrasenya entrant des de la mateixa opció “El meu compte” en el menú principal. Si realitza una comanda, es tindran en compte per a aqueixa comanda les dades que tinguera registrats en aqueix moment.

 1. Com comprar

L’idioma en què s’establirà el contracte entre L’Orquídia de Darwin i el Client és el castellà i valencià a elecció del Client. Per a comprar no és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de prémer el botó “comprar”, s’accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d’enviament i pagament. Una vegada formalitzada la compra, les seues dades de registre seran els tinguts en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per l’Orquídia de Darwin, no sent aquest accessible, encara que si podrà accedir a l’estat de la seua comanda. Qualsevol error en la introducció de les seues dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d’haver-la formalitzat, haurà de posar-se en contacte immediat amb L’Orquídia de Darwin per a comunicar aquesta incidència.

Els títols que consten en la nostra base de dades corresponen a llibres que han sigut donats d’alta en algun moment en la nostra llibreria, sent les dades que proporcionem els referits a aquest moment.

Per açò, aquells títols que no són de “disponibilitat immediata” (llibre “no disponible”; llibre “esgotat”) la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada per l’autor/a, limitant-se L’Orquídia de Darwin a canalitzar la sol·licitud del client davant l’autor/a. Una vegada confirmada per aquest últim l’existència i el preu del producte, s’informarà per email al client perquè, si escau, procedisca a iniciar els tràmits de compra a través d’aquesta web.

Els preus indicats en la nostra web tenen inclòs l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Comunitat Europea, cal deduir de l’import total de la comanda, el 4% corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). El preu de l’enviament en para aquests països podrà portar un suplement, del que s’informarà al Client.

 1. Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s’especifiquen les dades de la compra.

 1. Forma de pagament

Vè. podrà triar la forma de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Per a açò haurà d’accedir a la “cistella de la compra” i triar en el menú desplegable, com de les diferents formes de pagament és la que desitja.

 1. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades d’enviament i facturació són els que consten en la fitxa de registre del client. Les dades de facturació només serà necessari introduir-los si són diferents dels d’enviament.

 1. Enviaments

En el cas dels enviaments, l’import de les despeses d’enviament se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que siga possible i que açò no demore a l’excés el lliurament.

El cost definitiu de l’enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar la seua compra. Aquest import inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

En enviaments a països no comunitaris L’Orquídia de Darwin no es farà càrrec en cap cas del pagament d’impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

ALTRES PAÏSOS

 1. Arreplegades

És possible arreplegar la comanda en L’Orquídia de Darwin, dins de l’horari establit i sempre que s’haja rebut confirmació que està disponible.

 1. Lliurament de la comanda i la factura

L’Orquídia de Darwin farà lliurament de la corresponent factura al client en el moment de lliurament de la comanda. Per a enviaments nacionals, l’enviament de la comanda es realitzarà dins dels 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, si escau, el termini de lliurament haurà de ser prèviament consultat amb L’Orquídia de Darwin. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l’enviament.

 1. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (*Secure *Socket *Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre els estrictament necessaris. L’Orquídia de Darwin es compromet a no donar-los un altre ús que l’acordat i a no cedir-los ni vendre’ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemats en la base de dades de l’Orquídia de Darwin. El client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per a modificar-los.

 1. Com consultar l’estat d’una comanda

Per a consultar l’estat de les seues comandes pendents ha d’entrar per l’opció ‘el meu compte’ en la part superior dreta del menú principal. Després d’identificar-se (pàgina de ‘*login’) podrà accedir a la seua pàgina de comandes, on trobarà els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l’estat de la comanda.

 1. Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cost algun abans que l’enviament es faça efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estiga enviat, ho considerarem una devolució.

Si Vè. decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà d’emplenar el corresponent formulari de desistiment, indicant en nombre de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que ho va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que aquests no hagen sigut oberts ni usats i conserven –si escau- el precinte o embalatge original. Açò no serà aplicable a la venda d’articles que puguen ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seua naturalesa, no puguen ser objecte de devolució, entre els quals es troben els ebook i altres articles inclosos en l’article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

En cas de produir-se la devolució, les despeses d’enviament són a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d’aquest suposat aquelles devolucions que es deriven d’un error nostre o d’algun defecte del producte servit. En aqueix cas, L’Orquídia de Darwin es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d’enviament. Si no poguera fer-se el canvi, es reintegrarà l’import.

 1. Jurisdicció Aplicable

En el cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que dispose la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la parteix compradora.

Tot açò sense perjudici de la facultat del Client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seua demarcació.

En el cas que es tracte d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de València (Espanya).