En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de Comerç Electrònic (*LSSI), s’informa que:

L’ORQUÍDIA DE DARWIN és una marca registrada i una pàgina web amb domini que són propietat de Natura i Cultura Serveis Ambientals Societat Limitada (d’ara endavant Natura i Cultura) inscrita en el Registre Mercantil i amb NIF B97721534, amb domicili en carrer Sèquia Favara, 30 baix, 46470 MASSANASSA (València, Espanya), amb l’objecte de la comercialització editorial, tant en format paper com en format digital, i la prestació de serveis educatius relatius a l’educació ambiental i la formació. El correu electrònic de contacte: albano@naturaycultura.com

I. Condicions d’ús

La utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d’utilització. Per açò, l’accés i utilització dels serveis de la web significarà l’acceptació d’aquestes Condicions.

Natura i Cultura Serveis Ambientals, SL, podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents Condicions d’ús, sempre que queden publicades en la web per a poder ser consultades per totes les persones que la visiten, es convertisquen o no en usuaris.

II. Continguts, termes legals i responsabilitats

La Web conté informació i altres continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, i al fet que en alguna ocasió aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat alguna.

Els continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d’assessorament legal, ni de cap altre tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren la web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Quan es faciliten enllaços a continguts diferents a la web L’ORQUÍDIA DE DARWIN, no hi haurà responsabilitat alguna de part de Natura i Cultura, si bé s’actuarà amb diligència per a suprimir-los en cas que aquests continguts arriben a ser il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, entenent-se que el prestador d’aquests serveis està sotmès a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

L’usuari/a quan accedeix a la web ho fa pel seu propi compte i risc. Natura i Cultura no garanteix ni la rapidesa, ni la *ininterrupción, ni l’absència de virus en la web. Pel que, ni el titular de la web ni els col·laboradors, podran ser considerats responsables de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

III. Propietat intel·lectual i industrial

L’ORQUÍDIA DE DARWIN.COM Copyright © 2007. Tots els drets reservats.

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la WEB així com la seua presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Natura i Cultura o ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.

No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o *descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix.

S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts de la web amb el propòsit de ser utilitzats amb una fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts de la web o qualsevol ús que tinga finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular de la web, i sempre que es faça referència explícita a l’ORQUÍDIA DE DARWIN i a la seua titularitat.

IV. Utilització del Lloc web per menors d’edat

El servei que el proveïdor ofereix està dirigit a tots els públics. Però, sobre la base de la LOPD, NO poden registrar-se en la web les persones menors de 14 anys, que hauran de fer ús de la web amb la vigilància dels seus progenitors o tutors legals, sent aquests últims els que hauran de fer el registre al seu nom.

Els menors d’edat d’entre 14 i 18 anys podran registrar-se en el Lloc web, com a usuaris, sempre que garantisquen la veracitat i exactitud de la informació facilitada i actuen amb el consentiment previ i exprés dels seus pares o tutors de forma fefaent, per al tractament de les seues dades personals, i així ho manifesten en emplenar el formulari de subscripció.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si eres menor d’edat i estàs visitant aquest Lloc web sense el coneixement i aprovació dels teus pares NO has de registrar-te com a usuari.

V. Uns altres

El titular de l’ORQUÍDIA DE DARWIN es compromet per aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. El responsable de l’ORQUÍDIA DE DARWIN es compromet a corregir-ho tan aviat com tinga coneixement d’aquests errors.

No es remetrà comunicació comercial sense identificar-la com a tal, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’envie als clients sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i L’ORQUÍDIA DE DARWIN.

Qualsevol comunicació publicitària o promocional per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, haurà sigut sol·licitada prèviament o autoritzada de manera expressa pels destinataris de les mateixes, i estarà d’acord a l’article 5 de la LOPD.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes exposats a la venda solament són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor.

Atenent als drets dels destinataris, en qualsevol cas sempre existeix la possibilitat d’oposar-se al tractament de dades amb finalitats promocionals en el moment en què el destinatari ho sol·licite mitjançant l’enviament d’un correu electrònic assenyalant “Baixa en la llista de distribució” o una altra frase que la puga substituir, a la següent adreça:

L’ORQUÍDIA DE DARWIN no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguen en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals puga accedir-se des del present lloc web.

VI. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals corresponents al domicili del propietari de l’ORQUÍDIA DE DARWIN. Els usuaris, per virtut de la seua acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent poguera correspondre.